اقدامات اجباری پس از ثبت شرکت :

  • اخذ روزنامه رسمی

  • اخذ دفاتر پلمپ

  • تشکیل پرونده ی دارایی

  • اخذ کد اقتصادی