اقدامات اختیاری پس از ثبت شرکت :

  • ثبت علامت تجاری (برند)

  • اخذ رتبه (گرید)

  • اخذ کارت بازرگانی