تعریف شرکت :

در قانون تجارت شرکت تعریف نشده و قانون مدنی آن را در ماده 571 به این طریق تعریف می نماید : شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.

این تعریف شامل کلیه شرکت ها و اشاعات است، زیرا شرکتی که چند نفر با پرداخت مبلغی پول ، جهت حفر قنات یا احداث جاده تشکیل می دهند و همچنین اشاعه ای که چند نفر در خانه ای دارند و هر کدام مالک چند دانگ آن هستند هر دو تعریف فوق را در بر می گیرند. قانون مدنی در مواد بعدی مشمول بودن آن را تصریح می کند . زیرا در ماده 572 ذکر شده شرکت اختیاری است یا قهری قانون مدنی شرکت اختیاری را در ماده 573 به این نحو تعریف نموده : شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو آنها. و در ماده 574 ذکر شده : شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود. از مطالب فوق بر می آید که اشاعات و شرکت هر دو در قانون مدنی شرکت نامیده می شود . حال اگر بخواهیم شرکت را از اشاعه جدا کنیم باید چنین تعریف نماییم: شرکت عبارت از قراردادی است که به موجب آن شرکاء متعهد می شوند چیزی را در شرکت گذارده و منافع آن را تقسیم نمایند. و نیز اشاعه اجتماع حقوق مالکین متعدد است در شیئی واحد به نحو مشاع بدون قصد منفعت. شرکت یا کمپانی به معنای یک انجمن یا بنگاه تجاری یا ترکیبی ازاشخاص حقیقی یا حقوقی یا ترکیبی ازهردوی آنها است. بنا بر تعریف قانون مدنی ایران، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. ولی این تعریف در برگیرنده مشاعات نیز می‌باشد. بنابر مفهومی که از قانون تجارت استنباط می‌شود، شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم می‌کنند. شرکت‌ها در قوانین ایران شخصیت حقوقی دارند. تشكل و موسسات غیر تجاری موسساتی هستند كه برای اهداف غیر تجاری نظیرامور حقوقی،چاپ و نشر،علمی ادبی یا امور خیریه و مانند آن تشكیل می شوند و ممکن است هدف مؤسسان آن انتفاع باشد یا نباشد تشكل و موسسات غیر تجاری موسساتی هستند كه برای اهداف غیر تجاری نظیرامور حقوقی،چاپ و نشر،علمی ادبی یا امور خیریه و مانند آن تشكیل می شوند و ممکن است هدف مؤسسان آن انتفاع باشد یا نباشد تشكل و موسسات غیر تجاری موسساتی هستند كه برای اهداف غیر تجاری نظیرامور حقوقی،چاپ و نشر،علمی ادبی یا امور خیریه و مانند آن تشكیل می شوند و ممکن است هدف مؤسسان آن انتفاع باشد یا نباشد تشكل و موسسات غیر تجاری موسساتی هستند كه برای اهداف غیر تجاری نظیرامور حقوقی،چاپ و نشر،علمی ادبی یا امور خیریه و مانند آن تشكیل می شوند و ممکن است هدف مؤسسان آن انتفاع باشد یا نباشد . شرکت تجاری قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های نقد و غیرنقد آنها تشکیل می شود برای انجام مقصود خاصی اختصاص داده و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از آن سهیم شوند.

به نکات ذیل توجه داشته باشید :

  • شرکت با قرارداد حداقل دو نفر به وجود می آید پس در حقوق ایران شرکت تک نفره وجود ندارد.
  •  برای ایجاد شرکت حتما احتیاج به سرمایه چه نقدی و چه غیرنقدی می باشد.
  • هریک از شرکاء حصه ای مشخص را برای ایجاد شرکت معرفی می نماید که حتما قابل تقویم باشد وبه صورت نقدی و غیرنقدی مطرح شود.
  • همه ی شرکا در سود و زیان شرکت سهیم می باشند.
  • به محض انجام تشریفات تأسیس شرکت تجاری شخصیتی مستقل از اعضا به نام شخصیت حقوقی شکل می گیرد که دارای کلیه حقوق و تعهدات یک انسان می باشد به غیر از آن دسته از حقوق و تعهدات ذاتی انسان.