متداولترین نوع شرکت ها :

شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های سهامی خاص کاربردی ترین نوع شرکت ها هستند.همچنین مؤسسات غیرتجاری از متقاضیان ثبت زیادی برخوردار هستند،لذا به ارائه اطلاعات جامع در خصوص موارد مذکور خواهیم پرداخت.